Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU ENUMEROLOGIA.PL

 

1 – Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.enumerologia.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2 – Definicje

Operator – Kaja Bochniak Numerologia, NIP: 5213480860, eportret.numerologiczny@gmail.com.

Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.enumerologia.pl prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora, na podstawie postanowień Regulaminu.

Kursy – szkolenia internetowe przygotowane przez Operatora, sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.

Pakiet/prognoza – spersonalizowana analiza numerologiczna w formie PDF stworzona przez Operatora, sprzedawana za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – umożliwienie Użytkownikom wykupienia Kursu lub Pakietu za pośrednictwem Serwisu.

Formularz zakupu – formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie zakupu usługi. Użytkownik jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres email oraz dane płatnicze za pośrednictwem zewnętrznej platformy przelewy24.pl

Formularz numerologiczny – formularz, który zawiera dane niezbędne do wykonania usługi, tj. imiona i nazwiska, data urodzenia, podpis lub inne.

Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.

Regulamin – niniejszy dokument.

 

3 – Warunku świadczenia Usługi

Serwis stanowi platformę internetową o charakterze edukacyjnym, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wykupić Pakiety i Kursy o tematyce numerologicznej przygotowane przez Operatora. Platforma zawiera także inne treści w formie bloga oraz informacji o aktualnościach i wydarzeniach.

Zawarcie Umowy następuje z chwilą opłacenia przez Użytkownika ceny Kursu lub Pakietu.

W celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien wybrać Pakiet lub Kurs z listy aktualnie dostępnych a następnie kliknąć „Zamówienie” by przejść do strony zbierającej dane do płatności.

Po podaniu imienia, nazwiska oraz adresu email oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy, Użytkownik ostanie przekierowany na stronę serwisu przelewy24.pl by dokonać płatności.

Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu:

 1. podłączenie do sieci Internet, o prędkości upload nie mniejszej od 3mbps oraz download nie mniejszej od 3mbps.
 2. zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowsze) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script
 3. zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX

Strona internetowa enumerologia.pl jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768.

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

Operator świadczy Usługę całodobowo.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.

 

4 – Świadczenie Usługi - Zakup Pakietów

Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po wypełnieniu zarówno formularzu zakupu, jak i formularzu numerologicznego oraz akceptacji Regulaminu.

Po dokonaniu płatności, na adres mailowy Użytkownika zostanie przesłany formularz numerologiczny, zbierający następujące dane osobowe: imiona, nazwiska, data urodzenia, podpis oraz inne w zależności od wykupionego Pakietu.

Po wypełnieniu formularza numerologicznego, zamówienie zostanie przetworzone i użytkownik w krótkim czasie otrzyma na maila zawierającego PDF z zamówioną analizą.

Użytkownik wykorzystuje treści zawarte w pakiecie wyłącznie dla siebie. Co oznacza, że nie rozpowszechnia treści oraz formy analizy w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Podaje hasła do logowania do Kursów osobom trzecim, które nie zapłaciły za usługę.

 

5 – Świadczenie Usługi – Zakup Kursów

Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po wypełnieniu zarówno formularzu zakupu, oraz akceptacji Regulaminu.

Po dokonaniu płatności, na adres mailowy Użytkownika zostanie przesłana informacja z danymi do logowania do kursu.

Użytkownik wykorzystuje treści zawarte w Kursie wyłącznie dla siebie. Co oznacza, że nie rozpowszechnia treści oraz materiałów z Kursu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, oraz nie podaje hasła do logowania do Kursów osobom trzecim, które nie zapłaciły za usługę.

 

6 – Prawa i Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Usługi są zaprojektowane dla osób stabilnych emocjonalnie, nie przyjmujących środków psychotropowych i antydepresyjnych, nie są dla osób borykających się z problemami psychicznymi i wymagających stałej opieki psychologicznej, psychiatrycznej.
 2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, normami społecznymi i obyczajowymi, oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  7. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa dotyczących serwisu enumerologia.pl.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie enumerologia.pl informacje, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu enumerologia.pl treści o charakterze bezprawnym.

Ponadto, Użytkownik ma prawo do nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. a) oraz § 8 Regulaminu.

Użytkownik nie jest uprawniony do nagrywania lub publikowania Kursów udostępnianych w ramach świadczenia Usługi bez zgody Operatora.

 

7 – Prawa i Obowiązki Operatora

Operator zobowiązany jest:

 1. do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu,
 2. do niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,

Operator ma prawo do:

 1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej,
 2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,
 3. usunięcia danego Kursu z oferty przedstawionej w Serwisie, z zachowaniem dostępu do Kursów Użytkownikom, którzy dokonali płatności za usuwany Kurs.

 

8 – Odpowiedzialność Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z wiedzą pozyskaną przez Użytkownika za pośrednictwem Kursu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan psychiczny Użytkownika.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy tworzeniu Kursów.

 

9 – Reklamacje

Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

Reklamacja może zostać złożona w drogą elektroniczną na adres eportret.numerologiczny@gmail.com .

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w tytule słowo „Reklamacja” oraz dane Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, wskazanie usługi, której Reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające Reklamację użytkownika oraz datę i czas, kiedy wadliwe działanie miało miejsce.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Operator w odpowiedzi wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Operatorowi dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

 

10 – Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Pakietu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o zakup Kursy najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Użytkownik akceptuje, że w związku z formą oferowanej usługi, t.j. kursy w formie dostępu do poszczególnych platform z materiałami edukacyjnymi, odstąpienie od umowy nie jest możliwe od chwili, w której powyższe dostępy zostały dostarczone do użytkownika na podany przez niego adres emailowy.

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Operator wykonał w pełni Usługę, po której spełnieniu nie będzie mu już przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy.

 

11 – Rozwiązywanie sporów

W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.

W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w pkt 11 ust. 1 i 11 ust. 2 Regulaminu, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

12– Siła Wyższa

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.

W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność serwerów, za pośrednictwem których działa Serwis.

W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 

13 - Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały w postaci wzorców lub formularzy, grafik, fotografii, ikonografii, utworów audiowizualnych, utworów literackich (e-booków), znaków towarowych, logotypów, programów, udostępnione Użytkownikowi w związku z uczestnictwem w Kursach lub webinarach oraz udzieleniem dostępu do Pakietów/prognoz lub innych materiałów edukacyjnych, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste przysługują Operatorowi.
 2.  Nabycie przez Użytkownika materiałów wskazanych w ust. 1 powyżej, nie stanowi nabycia przez niego majątkowych ani osobistych praw autorskich do tych produktów – Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich jedynie dla własnych potrzeb.
 3.  Operator udziela Użytkownikowi, do nabytych przez niego materiałów, licencji niewyłącznej na korzystanie z nich przez czas nieokreślony (jeżeli nie jest sprecyzowany w opisie produktu na www) lub określony w opisie produkty na www.
 4. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, sublicencjonowanie, modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, dalsza odsprzedaż, publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie przez Użytkownika:a)    Serwisu należącego do Operatora, w tym jego elementów lub części, poprzez sieć Internet lub jakikolwiek inny kanał lub źródło,
  b)     Pakietów/prognoz, Kursów, e-booków, webinarów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących produktów lub usług własnych oraz produktów lub usług podmiotów trzecich.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wygaśnięcia lub usunięcia dostępu do produktów lub usług. Prawo to zostanie wskazane w opisie danej usługi lub produktu.
 7. Naruszenie praw autorskich przysługujących Operatorowi może skutkować po stronie naruszającego odpowiedzialnością cywilna lub karną.

 

14 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 tj. z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka checkbox na otrzymywanie w ramach Serwisu na adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych Operatora.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie.

Operator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu. Operator może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika lub Usługodawcy.

Operator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas, świadczenia Usługi.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.

Operator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych. Operator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.

Operator oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Operatorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Operatora niezwłocznie.

Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Operator zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.

 

15 – Dane kontaktowe Operatora

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora:

e-mail: eportret.numerologiczny@gmail.com

adres: Kaja Bochniak, ul. Madalińskiego 67b/36, 02-549 Warszawa

 

16 - Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2021

Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem: http://enumerologia.pl/polityka-prywatnosci.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

Operator powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników.