Regulamin płatności cyklicznych za usługę świadczoną w ramach serwisu enumerologia.pl

1 – Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy regulamin płatności reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, za Usługę powtarzalną, świadczoną drogą elektroniczną, nabytą w serwisie internetowym www.enumerologia.pl. 

 

Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usługi powtarzalnej zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu płatności. Operator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin płatności w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 

Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi powtarzalnej, Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu płatności. 

 

Dokonując zakupu Usługi powtarzalnej i akceptując niniejszy Regulamin płatności Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych. 

 

 

2 – Definicje 

 

Operator – Kaja Bochniak Numerologia, NIP: 5213480860,

eportret.numerologiczny@gmail.com. 

 

Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.enumerologia.pl prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem internetowym www.enumerologia.pl. 

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usługi powtarzalnej świadczonej przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu płatności. 

 

Operator Płatności – przedsiębiorstwo uprawnione do zawierania transakcji płatniczych - PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, z którym Operator zawarł umowę o współpracy. 

 

Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności. 

 

Usługa powtarzalna - usługa ‘ Prognoza na dany miesiąc ‘ podlegająca płatnościom cyklicznym 

 

Usługa jednorazowa - usługa ‘ Prognoza na dany miesiąc ‘ nie podlegająca płatnościom cyklicznym 

 

Okres Rozliczeniowy - ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako miesiąc kalendarzowy, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usługi powtarzalnej.  

 

Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługę powtarzalną zwaną dalej ‘ Prognoza na dany miesiąc ‘, polegający na automatycznym ( bez udziału Klienta ) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Operatorowi za Usługę powtarzalną. 

 

Płatność jednorazowa – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługę jednorazową zwaną dalej ‘ Prognoza na dany miesiąc ‘.

 

Formularz zakupu – formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie zakupu usługi. Użytkownik jest zobowiązany podać dane wymagane przez Operatora Płatności.

 

Formularz numerologiczny – formularz, który zawiera dane niezbędne do wykonania Usługi powtarzalnej, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e - mail.

 

Regulamin Serwisu - dokument określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.enumerologia.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki, dostępny w serwisie internetowym www.enumerologia.pl 

 

Regulamin płatności - niniejszy dokument. 

 

Wszelkie inne terminy użyte w Regulaminie płatności, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Serwisu.

 

 

3 – Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych

 

Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usługi powtarzalnej. 

 

Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po wypełnieniu zarówno formularza zakupu, jak i formularza numerologicznego oraz akceptacji Regulaminu Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu płatności.

 

Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej. 

 

W procesie zakupu Usługi powtarzalnej Klient będzie poproszony o wypełnienie formularza zakupu, tj. o wskazanie danych Karty płatniczej wymaganych przez Operatora Płatności, takich jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, przy pomocy której będą realizowane Płatności cykliczne, niezbędnych dla realizacji Płatności cyklicznych. 

 

Po dokonaniu płatności za Usługę powtarzalną, Klient w procesie zakupu Usługi powtarzalnej otrzyma na adres mailowy formularz numerologiczny, zbierający następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e – mail, wymagane przez Operatora, niezbędne do świadczenia Usługi powtarzalnej. 

 

Klient dokonując akceptacji Regulaminu Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu płatności wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu zakupu Usługi powtarzalnej, o których mowa powyżej. 

 

Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności oraz Operatora, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi powtarzalnej zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji. 

 

Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych/kredytowych, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie z Płatności cyklicznych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności. 

 

Klient po dokonaniu zakupu Usługi powtarzalnej otrzymuje wiadomość e – mail z treścią o dołączeniu do programu Usługi powtarzalnej oraz informacją jak z niej zrezygnować. 

 

Dokonanie zakupu Usługi powtarzalnej w dniach od 1 do 10 dnia miesiąca skutkuje dostarczeniem do Klienta Usługi powtarzalnej dedykowanej na miesiąc, w którym Klient dokonał zakupu. 

 

Dokonanie zakupu Usługi powtarzalnej w dniach od 11 do ostatniego dnia miesiąca skutkuje dostarczeniem do Klienta Usługi powtarzalnej dedykowanej na miesiąc następujący po miesiącu, w którym Klient dokonał zakupu. 

 

Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie.  

 

 

4 – Korzystanie z Usługi jednorazowej

 

Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po wypełnieniu zarówno formularza zakupu, jak i formularza numerologicznego oraz akceptacji Regulaminu Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu płatności.

 

Po dokonaniu płatności za Usługę jednorazową, Klient w procesie zakupu Usługi jednorazowej otrzyma na adres mailowy formularz numerologiczny, zbierający następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e – mail, wymagane przez Operatora, niezbędne do świadczenia Usługi. 

 

Klient dokonując akceptacji Regulaminu Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu płatności wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu zakupu Usługi jednorazowej, o których mowa powyżej. 

 

Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności oraz Operatora, a w przypadku ich zmiany w celu ponownego skorzystania z Usługi jednorazowej zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji. 

 

Klient dokonując zakupu Usługi jednorazowej dołącza do listy mailingowej Operatora w celu otrzymywania comiesięcznych powiadomień na adres e-mail o możliwości ponownego skorzystania z Usługi jednorazowej. 

 

Klient po dokonaniu zakupu Usługi jednorazowej otrzymuje wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą skorzystanie z Usługi oraz linkiem do rezygnacji z otrzymywania powiadomień mailowych. Rezygnacja z comiesięcznych powiadomień jest możliwa w dowolnym momencie.

  

 

4 - Płatności 

 

Pierwsza opłata za Usługę powtarzalną następuje wraz z dokonaniem jej zakupu. 

 

Dostawca Usługi powtarzalnej zwany dalej Operatorem, poprzez system Operatora Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty za Usługę powtarzalną. Wysokość należnej kwoty pieniężnej podana jest na stronie internetowej Serwisu.  

 

Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną za Usługę powtarzalną ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego Okres Rozliczeniowy. 

 

Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę powtarzalną. 

 

Usługa powtarzalna wysyłana jest w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego.

 

Okres Rozliczeniowy, dla którego dedykowana jest Usługa powtarzalna, po pobraniu przez Operatora Płatności należnej kwoty pieniężnej z rachunku Klienta. 

 

W przypadku, gdy pobranie należności za Usługę powtarzalną nie uda się, kolejnego dnia następuje druga próba pobrania płatności. Niepowodzenie drugiej próby pobrania płatności powoduje automatyczne wyłączenie kanału Płatności cyklicznych, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. 

 

Klient zostanie poinformowany o automatycznym wyłączeniu Usługi powtarzalnej drogą poczty elektronicznej.

 

 

5 - Zakończenie korzystania z kanału Płatności cyklicznych 

 

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Płatności cyklicznych w odniesieniu do Usługi powtarzalnej. 

 

W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient  klika w link odsyłający podany w treści wiadomości e - mail  otrzymanej po dokonaniu zakupu Usługi powtarzalnej, na adres e - mail podany przez Klienta podczas procesu zakupu tej Usługi.
Następnie postępuje zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w oknie internetowym dotyczącym procesu rezygnacji z Płatności cyklicznych.

 

Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Klienta wyżej opisanej zmiany, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa poniżej.

 

W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych dokonanej ostatniego dnia miesiąca zostanie naliczona opłata za Usługę powtarzalną za najbliższy, nadchodzący Okres Rozliczeniowy. 

 

 

6 - Postanowienia końcowe 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2023.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie płatności zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.